ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900C

PERFORMANCE
IMAGE SENSOR 1D Laser
LIGHT SOURCE Red LED 650nm±10%
SYMBOLOGIES 1D
Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved
2 of 5、ISBN/ISSN、Code93、Code11、UCC/EAN-128、GS1 Databar…
RESOLUTION ≥ 3mil
លេខម៉ូដែល : iS900C

PERFORMANCE
IMAGE SENSOR 1D Laser
LIGHT SOURCE Red LED 650nm±10%
SYMBOLOGIES 1D
Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved
2 of 5、ISBN/ISSN、Code93、Code11、UCC/EAN-128、GS1 Databar…
RESOLUTION ≥ 3mil
DEPTH OF FIELD 0~75mm (13mil EAN13 PCS 90%)
READING WIDE 5mm~300mm
SCAN RATE 200 times/second
PRINT CONTRAST RATIO ≥ 30%
INDECATOR LED, Beeper
FIELD OF VIEW Horizontal : 70°,Vertical : 70°

ផលិតផលដែលទាក់ទង

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900HD

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900HD

ម៉ាស៊ីនស្កេនលេខកូដអេឡិចត្រូនិចអេមអេ 855

ម៉ាស៊ីនស្កេនលេខកូដអេឡិចត្រូនិចអេមអេ 855

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900 B176

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900 B176

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900HN

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900HN

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900 RH Plus

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 1D iS900 RH Plus