ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D

របៀបបង្ហាញ:

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900SW20

● With IP54 waterproof and dustproof protection.
● Red and Blue Led indicator, buzzer and motor shake.
● Large capacity battery, can continuous use more than 36hours.

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900SB22

● Plug and play, not need any driver, easy to operate
● Use Complete dust-proof design to meet more applications
● Using latest decoder technology, can read all 1D and 2D barcodes

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900 B276

ម៉ូដែលផលិតផល: iS900 B276
ប្រភេទទិន្នន័យ: Cmos
របៀបក្នុងការអាន: ប៊្លូធូស 2D ម៉ាស៊ីនស្កេន
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900 C271

គំរូផលិតផល: iS900 C271
ប្រភេទទិន្នន័យ: Cmos
របៀបក្នុងការអាន: ម៉ាស៊ីនស្កេនឥតខ្សែ 2D
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថលខ្នាតតូច 2D iS900-68SR / Is900-685SR

ផលិតផលម៉ូឌែល: iS900-68SR / Is900-685SR
ប្រភេទទិន្នន័យ: 2D
របៀបអាន: ប្រភេទរូបភាព
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900 RII Plus

គំរូផលិតផល: iS900RII បូក
ប្រភេទទិន្នន័យ: 2D
របៀបអាន: CCD
ចំណុចប្រទាក់: USB / RS232

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900 RII

គំរូផលិតផល: iS900RII
ប្រភេទទិន្នន័យ: 2D
របៀបអាន: ប្រភេទរូបភាព
ចំណុចប្រទាក់: USB

ម៉ាស៊ីនស្កេនកូដឌីជីថល 2D iS900 2D6

គំរូផលិតផល: iS900 2D6
ប្រភេទទិន្នន័យ: 2D
របៀបអាន: ប្រភេទរូបភាព
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232