ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនឆូតកាត | Prowill គឺជាអ្នកដឹកនាំផលិត POS របស់តៃវ៉ាន់

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនឆូតកាត | Prowill គឺជាអ្នកដឹកនាំផលិត POS របស់តៃវ៉ាន់

Prowill Technology was established in 2000 and founded by a group of barcode professionals with expertise in both hardware and software.

We specialize in Barcode Printer, Thermal Receipt Printer, 1D / 2D Barcode Scanner. And we also sell consumables like labels and papers for customers’ conveniences.

Prowill’s core value is to provide not only high quality products, more important, the flexible and customize services.

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនឆូតកាត | Prowill គឺជាអ្នកដឹកនាំផលិត POS របស់តៃវ៉ាន់