អ្នកប្រមូលទិន្នន័យ

របៀបបង្ហាញ:

អ្នកប្រមូលទិន្នន័យ PH-390

ម៉ូដែលផលិតផល: PH-390
ប្រភេទទិន្នន័យ: 1D
របៀបអាន: ឡាស៊ែរ
ចំណុចប្រទាក់: USB / ប៊្លូធូស