ជួសជុលម៉ាស៊ីនស្កេន

របៀបបង្ហាញ:

ជួសជុលម៉ាស៊ីនស្កេន iS900 F1D

គំរូផលិតផល: iS900 F1D
ប្រភេទទិន្នន័យ: 1D
របៀបអាន: ឡាស៊ែរ
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232

ជួសជុលម៉ាស៊ីនស្កេន iS900 F2D

គំរូផលិតផល: iS900 F2D
ប្រភេទទិន្នន័យ: 2D
របៀបអាន: រូបភាព
ចំណុចប្រទាក់: USB / PS2 / RS-232