ក្រុមហ៊ុន POS

[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ

ក្រុមហ៊ុន POS មានឈ្មោះថា Prowill ជាក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ាស៊ីនឆាតតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផល POS ជាច្រើនដែលមានដូចជាម៉ាស៊ីនឆូតកាតទំនើបម៉ាស៊ីនតម្រៀបម៉ាស៊ីនកំដៅម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាស៊ីនកំដៅដោយផ្ទាល់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពកូដឌីជីថលម៉ាស៊ីនស្កេនលេខកូដម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃចល័ត និងអ្នកប្រមូលទិន្នន័យ។ ស្វាគមន៍មកកាន់យើងខ្ញុំសម្រាប់ការសាកសួររបស់អ្នក។

[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 1[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 2[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 3[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 4[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 5[ក្រុមហ៊ុន POS] Prowill គឺជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈានមុខគេ 6