ម៉ាស៊ីនជួរឈរ CNM-1000

ម៉ូដែលផលិតផល: CNM-1000
ចំណុចប្រទាក់: RJ45
លេខម៉ូដែល : CNM-1000

ម៉ូដែលផលិតផល: CNM-1000
ចំណុចប្រទាក់: RJ45

ផលិតផលដែលទាក់ទង

ម៉ាស៊ីនជួររង់ចាំ PTC-PR II

ម៉ាស៊ីនជួររង់ចាំ PTC-PR II

ម៉ាស៊ីនឈុត Qm-2000

ម៉ាស៊ីនឈុត Qm-2000