ម៉ាស៊ីនជួររង់ចាំ PTC-PR II

គំរូផលិតផល: PTC-PR II
គុណភាពបង្ហាញ: 203 dpi
ទទឹងបោះពុម្ព: 80 មម (អតិបរមា)
ល្បឿនបោះពុម្ព: 250 មម / វិ (អតិបរមា)
ចំណុចប្រទាក់: RJ45
លេខម៉ូដែល : PTC-PR II

គំរូផលិតផល: PTC-PR II
គុណភាពបង្ហាញ: 203 dpi
ទទឹងបោះពុម្ព: 80 មម (អតិបរមា)
ល្បឿនបោះពុម្ព: 250 មម / វិ (អតិបរមា)
ចំណុចប្រទាក់: RJ45

ផលិតផលដែលទាក់ទង

ម៉ាស៊ីនឈុត Qm-2000

ម៉ាស៊ីនឈុត Qm-2000

ម៉ាស៊ីនជួរឈរ CNM-1000

ម៉ាស៊ីនជួរឈរ CNM-1000