ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART ១៥៦ ម

• ARM-Cortex A53 CPU
• Android 7.1
• 15.6 inch touch screen
• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G
លេខម៉ូដែល : 156M

• ARM-Cortex A53 CPU

• Android 7.1

• 15.6 inch touch screen

• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G

ផលិតផលដែលទាក់ទង

Smart POS 102ML Android POS

Smart POS 102ML Android POS

Smart POS 97

Smart POS 97

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Smart 133

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Smart 133

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART 116ML ។

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត SMART 116ML ។

Smart POS 102M

Smart POS 102M