ម៉ាស៊ីនមេ Windows POS Terminal SPD-2610 ឈ្នះ

X86 Motherboard: J1800 / J1900 / 1037 / I3 / I5
2G / 32G (4G / 64G optional)
15.6 inch Touch Panel

Optional:
Customer display (11.6 / 13.3 / 15.6 inch / 2 lines VFD)
MSR or IC card reader
លេខម៉ូដែល : Windows POS Terminal

X86 Motherboard: J1800 / J1900 / 1037 / I3 / I5
2G / 32G  (4G / 64G optional)
15.6 inch Touch Panel

Optional:
Customer display (11.6 / 13.3 / 15.6 inch / 2 lines VFD)
MSR or IC card reader
2610-catalog.jpg

ផលិតផលដែលទាក់ទង

ម៉ាស៊ីនមេ Windows POS Terminal SPD-2630 ឈ្នះ

ម៉ាស៊ីនមេ Windows POS Terminal SPD-2630 ឈ្នះ