ម៉ាស៊ីនឆូតកាត Windows

របៀបបង្ហាញ:

ម៉ាស៊ីនមេ Windows POS Terminal SPD-2610 ឈ្នះ

X86 Motherboard: J1800 / J1900 / 1037 / I3 / I5
2G / 32G (4G / 64G optional)
15.6 inch Touch Panel

Optional:
Customer display (11.6 / 13.3 / 15.6 inch / 2 lines VFD)
MSR or IC card reader

ម៉ាស៊ីនមេ Windows POS Terminal SPD-2630 ឈ្នះ

X86 Motherboard: J1800 / J1900 / 1037 / I3 / I5
2G / 32G (4G / 64G optional)
15.6 inch Touch Panel

Optional:
Customer display (11.6 / 13.3 / 15.6 inch / 2 lines VFD)
MSR or IC card reader

ស្ថានីយម៉ាស៊ីនឆានែលវីនដូដោយម៉ាស៊ីនព្រីន SPD-2680 ឈ្នះ

X86 Motherboard: J1800 / J1900 / 1037 / I3 / I5
2G / 32G (4G / 64G optional)
15.6 inch Touch Panel

Optional:
Customer display (11.6 / 13.3 / 15.6 inch / 2 lines VFD)
MSR or IC card reader
58 / 80 mm thermal receipt printer